ប្រពន្ធជេសេវ៉ាតស៍ណូវែលវតធើរពីហ្វកឃីសព័ត៌មានវីគី៖ អាយុទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធស្វាមីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូន ៗ

ខ្លឹមសារ ១ តើអ្នកណាជាភរិយារបស់ជេសវ៉េតធើរអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយណូអែលវ៉ាតថឺស? ២ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ណូអែលវ៉ាតថឺស ៣ ជីវិតដំបូងនិងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន ៤ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅជេស៊ីវ៉ាតថឺស ៥ តើណូលែលវតធើរនៅលើបណ្តាញសង្គមទេ? ៦ ណូលែលវតធើរសព្វថ្ងៃនេះតើជេសេវ៉ាតធើរជាប្រពន្ធអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយណូលែលវ៉ាតថេសជាអ្នកណា? Noelle Watters, Nee Inguagiato កើតនៅថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក